Algemene voorwaarden

Wel zo fijn om dit even duidelijk op een rijtje te hebben. Alles wat op deze pagina staat heeft betrekking op onze samenwerking.

Algemene voorwaarden

Artikeldefinities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtnemer: Is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schwung B.V., gevestigd te Maassluis aan de Dr. Kuyperkade 28 (3142GC) (hierna: “Schwung B.V.”) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 76590860;
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Schwung B.V. producten en/of diensten verricht, dan wel met wie Schwung B.V. een overeenkomst aangaat of met wie Schwung B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
Partijen: De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tezamen.
Offerte: Het schriftelijke aanbod van Schwung B.V. om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren.
Order: De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van Schwung B.V. door Opdrachtgever. De Order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Schwung B.V.;
Goederen: Bestaan uit alle zaken en alle vermogensrechten (intellectuele eigendommen zijn hiermee inbegrepen);
Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Schwung B.V. en een of meerdere Partijen een verbintenis zijn aangegaan, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die verbintenis;
Schriftelijk: Elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per telefax en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken.
Dienst: Arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct verricht ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 1 — DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Partijen, met betrekking tot het leveren van diensten en goederen. De Algemene Voorwaarden – onder welke benaming ook – van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Voorwaarden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schwung B.V. en Opdrachtgever zullen tezamen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg daarvan ‘naar de geest’ van deze bepalingen bepaald te worden.
 7. Indien er zich een situatie voordoet, die niet is voorzien door deze Algemene Voorwaarden, dan dient deze ‘naar de geest’ van deze bepalingen opgelost te worden.
 8. Indien Schwung B.V. niet steeds een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan neemt dit niet weg dat de bepalingen hierdoor niet meer van toepassing zouden zijn. Voorts vervalt het recht van Schwung B.V. niet om strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in andere gevallen te verlangen.
 9. Vanaf het moment dat deze Algemene Voorwaarden voor de eerste keer van toepassing zijn op een overeenkomst tussen Partijen, zijn deze eveneens uitdrukkelijk van toepassing op alle nadien tussen Partijen tot stand te komen overeenkomsten, tenzij bij toekomstige overeenkomsten uitdrukkelijk andere Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld een aangepaste versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden, door Partijen van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 — OFFERTES

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook hebben een aanvaardingstermijn van dertig (30) dagen en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. Indien er geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, zijn alle offertes en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook voor Schwung B.V. vrijblijvend.
 2. Indien een vrijblijvende offerte en/of aanbieding wordt aanvaard, heeft Schwung B.V. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. De prijzen in de door Opdrachtnemer gedane offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Schwung B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en kunnen Schwung B.V. niet verweten worden.
 5. Schwung B.V. kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat de offerte en/of aanbieding – of een deel daarvan – een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 6. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 3 — TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

 1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten en verleent volledige medewerking, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Alle ontstane vertraging ten gevolge van te late verstrekking hiervan of ten gevolge van het niet verlenen van medewerking is geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ten gevolge van in strijd met artikel 3.1 ontstane schade en/of vertraging. Opdrachtnemer is zonder kennisgeving en onverwijld gerechtigd haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten of te beëindigen, indien Opdrachtgever handelt in strijd met artikel 3.1.
 3. Indien Opdrachtgever met een beroep op artikel 3.2 haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschort of beëindigt, ontslaat dit Opdrachtgever van geen van haar (overige) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend waren.

ARTIKEL 4 — UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de overeenkomst, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij is gerechtigd dit zonder overleg te doen en zal zich inspannen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover Opdrachtgever zelf een overeenkomst met die derden is aangegaan.
 4. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, mag Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Als door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5 — WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed als Partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 6 — CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. Partijen gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient Schwung B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd bij de partner van Schwung B.V. en aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De registratie van de domeinnaam of domeinnamen wordt stilzwijgend verlengt met een periode van twaalf maanden. Indien Opdrachtnemer minimaal twee maanden voor het verlopen van de overeenkomst een tijdige opzegging  heeft ontvangen, zal de overeenkomst voor de registratie van de domeinnaam worden opgezegd.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 5. Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dit geval gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 6. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door Schwung B.V. van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken, gegevens, vergunningen en dergelijke;
  3. de dag van ontvangst door Schwung B.V. van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

ARTIKEL 7 — TARIEVEN

 1. Alle door Schwung B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven zaken – een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen Partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.
 3. De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Een prijsopgave van Schwung B.V. bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
 5. Schwung B.V. heeft ten allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 6. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Schwung B.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- en uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Schwung B.V. doorberekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is slechts bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Schwung B.V. geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Schwung B.V. voor alle kosten en schade die voor Schwung B.V. mochten voortvloeien uit het feit:
  1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
  2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Schwung B.V. en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.
 8. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 9. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan zij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de overeenkomst schriftelijk ontbinden per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

ARTIKEL 8 — BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling moet binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaatsvinden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente verhoogd met 2% te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden per casus berekend en vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen vijf (5) werkdagen – na dagtekening van de factuur – schriftelijk ter kennis van Schwung B.V. worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Schwung B.V. mededelen.
 5. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 6. Het indienen van een bezwaar zoals genoemd in lid 8.4 schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle buitengerechtelijke kosten welke door Schwung B.V. ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan Schwung B.V. een minimaal bedrag verschuldigd op basis hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Schwung B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is eveneens de wettelijke rente over de verschuldigde incassokosten verschuldigd.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ook toekomstige termijnen in geval van overeenkomsten gesloten voor bepaalde duur.
 9. Indien Opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling van een factuur en ook ondanks inspanningen van Opdrachtnemer om haar alsnog tot betaling te bewegen de Opdrachtgever niet alsnog binnen vijfenveertig (45) dagen na vervaldatum van de factuur tot betaling is overgegaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, waaronder het offline halen van de door haar voor Opdrachtgever gehoste website(s). Indien Opdrachtgever alsnog aan haar betalingsverplichting voldoet, bestaat de mogelijkheid om de website wederom online te zetten. Aan het nadien weer online zetten van de website door Opdrachtnemer is een vergoeding verbonden van € 500,00, door Opdrachtgever te voldoen aan Opdrachtnemer. Bij betaling van genoemde vergoeding is Opdrachtnemer gehouden de website eerst en zo spoedig mogelijk weer online te zetten.
 10. Indien Opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling van een factuur en ook ondanks inspanningen van Opdrachtnemer om haar alsnog tot betaling te bewegen de Opdrachtgever niet alsnog binnen 45 dagen na vervaldatum van de factuur tot betaling is overgegaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, waaronder het stopzetten van de adviesgesprekken.
 11. In geval van een overeenkomst tussen Partijen voor bepaalde duur, waarbij facturatie en betaling van periodieke termijnen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en alle overeengekomen termijnen tot einddatum van de overeenkomst onmiddellijk op te eisen, indien Opdrachtgever in verzuim is met tijdige voldoening van 3 of meer overeengekomen termijnen. Ontbinding op grond van dit artikel kan eenvoudig geschieden door verzending van een factuur door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, waaruit opeising van de resterende termijnen wegens ontbinding van de overeenkomst blijkt. Opdrachtgever verplicht zich de resterende termijnen die op grond van dit artikel door Opdrachtnemer aan haar in rekening worden gebracht binnen veertien (14) dagen nadat deze door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn gefactureerd te voldoen, tenzij Opdrachtnemer daarbij of separaat schriftelijk anders aangeeft.

ARTIKEL 9 — EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Voor zover de koopprijs voor alle goederen niet in geheel is voldaan, behoudt Schwung B.V. het eigendom voor de goederen en de Intellectuele Eigendommen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan zo snel als van haar kan worden verwacht op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering, op verzoek, meteen te verstrekken ter inzage.
 5. Dit voorbehouden eigendom geldt ook ten aanzien van vorderingen die Schwung B.V. jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in een of meerdere verplichtingen jegens Schwung B.V.
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd om de goederen te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, totdat het eigendom van de geleverde goederen is overgegaan op de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever dient de goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Schwung B.V. te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal.
 8. Opdrachtgever dient Schwung B.V. schriftelijk op de hoogte te stellen van waar de goederen zich bevinden en wanneer enig onderdeel van de goederen verloren is gegaan dan wel is beschadigd, wanneer de producten in beslag worden genomen en/of als anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen.
 9. De Opdrachtgever dient bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Schwung B.V.

ARTIKEL 10 — ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen twee (2) weken na uitvoering van de diensten te geschieden, waarbij Schwung B.V. niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen vier (4) weken na de uitvoering van de diensten schriftelijk aan Schwung B.V. worden gemeld.
 2. Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik en/of levering aan derden van de betreffende goederen en/of verrichte diensten onverwijld te staken.
 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever zal alle door Schwung B.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Schwung B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen.

ARTIKEL 11 — GARANTIE

 1. Schwung B.V. is nimmer tot een vergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan datgene waarop Schwung B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Eventuele afwijkingen worden op de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld.
 2. Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever Schwung B.V. daarvan zo spoedig mogelijk – in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen – na de uitvoering of overdracht, op de hoogte te brengen.
 3. Een door Schwung B.V. als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 12 — OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Schwung B.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Schwung B.V. onder ingebrekestelling gerechtigd is:
  1. de uitvoering van de betreffende overeenkomst (en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  2. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd Schwung B.V. haar andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Schwung B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden. 
 2. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Schwung B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  1. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  2. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Schwung B.V. haar andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Schwung B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
 3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Schwung B.V. op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Schwung B.V. gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen. In dat geval zullen Schwung B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de goederen in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Schwung B.V. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

ARTIKEL 13 — TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. De hierboven genoemde termijn is een fatale termijn.
 2. Als Opdrachtgever, nadat zij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

ARTIKEL 14 — AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens grove schuld of opzet van Schwung B.V., leidinggevenden, ondergeschikten of ingehuurde derden van Schwung B.V., is Schwung B.V. niet aansprakelijk voor kosten en/of schade, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Schwung B.V. dan wel van personen door Schwung B.V. ingeschakeld tot uitvoering van de overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Schwung B.V. jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien het schadebedrag hoger is dan het gefactureerde bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Schwung B.V. uitgesloten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Schwung B.V. voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Schwung B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Evenmin is Schwung B.V. aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schwung B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Schwung B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever Schwung B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Schwung B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Schwung B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Schwung B.V. vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Voor zover Schwung B.V. krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Schwung B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Schwung B.V. toegerekend kunnen worden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Schwung B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

ARTIKEL 15 — PROMOTIONEEL GEBRUIK

 1. Schwung B.V. is gerechtigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 16 — OVERMACHT

 1. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Schwung B.V. gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
 2. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. Indien de overmachttoestand drie (3) maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van Schwung B.V. onafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen zijn, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, aanval door hackers en/of ernstige storingen in het bedrijf van Schwung B.V. of van haar leveranciers.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande overeenkomst ging.

ARTIKEL 17 — GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de uitvoering van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan een door de wet bevoegde rechter of aangewezen derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

ARTIKEL 18 — INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Elk gebruik van een ontwerp van Schwung B.V. dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Schwung B.V.
 2. Bij inbreuk komt Schwung B.V. een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Schwung B.V. gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 3. Schwung B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de goederen geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Schwung B.V. kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zeker wanneer Opdrachtgever zelf goederen aandraagt en deze uitsluitend bewerkt dienen te worden.
 4. Het auteursrecht van de intellectuele eigendommen, dan wel van door Schwung B.V. ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, (stock)foto’s, clichés, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten.
 5. Opdrachtgever staat ervoor geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Schwung B.V., dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de goederen. Ook mag de Opdrachtgever alleen de goederen gebruiken voor het doel waarvoor deze in eerste instantie bedoeld waren, tenzij anders bepaald in licentievorm.
 6. Schwung B.V. heeft het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, doch zal zij geen strikt vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Schwung B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 19 — WIJZIGING EN AANVULLING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden te wijzigen indien hij daarbij een noodzakelijk belang bij heeft.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van een relevante wetswijziging de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden terzake eenzijdig te wijzigen.
 3. Wijzigingen en aanvulling worden door Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking met ingang van de datum van die bekendmaking of vanaf de datum als in die bekendmaking vermeld.
 4. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een wijziging en aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dient de Opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk of digitaal per e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien hieraan door de Opdrachtnemer wordt voldaan, zullen de wijzigingen en aanvullingen niet gelden voor op het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen en/of aanvulling van reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 20 — TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Het Nederlandse Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Schwung B.V. is gevestigd (Rechtbank Rotterdam) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Schwung B.V. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 21 — DEPONERING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 76590860.